Jesteś w: Start Regulamin Serwisu Akademickiego Centrum Kariera GUMed
A A A

Regulamin Serwisu Akademickiego Centrum Kariera GUMed

Regulamin Serwisu Akademickiego Centrum Karier Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

I Przepisy ogólne i definicje
 
§1.
Regulamin ten określa warunki użytkowania internetowego Serwisu Akademickiego Centrum Karier, znajdującego się pod adresem www.biurokarier.gumed.edu.pl, zarówno przez studentów, jak i absolwentów GUMed oraz przedstawicieli zarejestrowanych w Serwisie firm oraz innych użytkowników.
 
§2.
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1.        Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu www.biurokarier.gumed.edu.pl;
2.        Serwis – Serwis dostępny pod adresem internetowym www.biurokarier.gumed.edu.pl; przeznaczony dla studentów i absolwentów GUMed oraz zarejestrowanych pracodawców;
3.        Właściciel Serwisu – Gdański Uniwersytet Medyczny, w skrócie nazywany GUMed, mieszczący się pod adresem: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A; (80-210 Gdańsk);
4.        Administratorzy – osoby odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu: www.biurokarier.gumed.edu.pl;
5.        Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która jest zarejestrowanym uczestnikiem Serwisu;
6.        Pracodawca – osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która, spełniając wymogi prawne i społeczne, zatrudnia pracowników oraz jest zarejestrowanym uczestnikiem Serwisu;
7.        Konto – wpis w bazie danych Serwisu www.biurokarier.gumed.edu.pl, który potwierdza fakt nabycia statusu i praw Użytkownika z możliwością dostępu do usług po podaniu loginu i hasła oraz modyfikacji danych opublikowanych przez Użytkownika na Koncie, jak również ustawień Konta;
8.        Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem lub Pracodawcą, której integralną częścią jest niniejszy regulamin, przez oświadczenia woli stron, dokonane w ramach rejestracji w Serwisie;
9.        Rejestracja – proces zawarcia Umowy.
 
II Rejestracja
 
§3.
1.       Do Rejestracji może przystąpić osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, o ile w jej imieniu Rejestracji dokona osoba, mająca prawo do reprezentowania tej jednostki.
2.        Poprzez Rejestrację Użytkownik lub Pracodawca akceptuje wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania przez okres trwania zawartej Umowy.
3.        Po Rejestracji Użytkownik nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, takich jak:
1. tworzenie i edytowanie własnego Konta Użytkownika;
2. tworzenie CV;
3. przeglądanie, wyszukiwanie oraz odpowiadanie na oferty pracy, praktyk i staży;
4.rejestracja na wydarzenia organizowane przez Właściciela Serwisu;
5. zapisywanie się do doradcy zawodowego;
4.        Po Rejestracji Pracodawca nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, tj.:
1. tworzenia i modyfikowania własnego Konta Pracodawcy;
2. bezpłatnej publikacji ofert praktyk i staży w Serwisie;
3. bezpłatnej publikacji ofert pracy o czasie prezentacji w Serwisie do 2 tygodni;
4. odpłatnej publikacji ofert pracy o czasie prezentacji w Serwisie dłuższym niż 2 tygodnie (wg ustaleń podanych w cenniku);
5. zarządzania opublikowanymi przez siebie ofertami pracy.
5.        Pracodawca ma możliwość odpłatnej publikacji banera o tematyce rekrutacyjnej w miejscach do tego przeznaczonych.
 
§4.
1.        Podczas Rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w ramach Serwisu domena.pl poprzez podanie prawdziwych danych.
2.        Niewypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe prowadzi do przerwania Rejestracji.
3.        Pola muszą zawierać tylko dane, które są w danym polu wymagane. Usunięcie danych z pola obowiązkowego skutkuje utratą możliwości korzystania z Serwisu.
 
§5.
1.        W przypadku Użytkowników nieposiadających konta w sieci komputerowej GUMed, po wypełnieniu przez takiego użytkownika formularza rejestracyjnego Administrator otrzymuje powiadomienie o dokonanej przez Użytkownika Rejestracji. Po dokonaniu weryfikacji danych podanych w formularzu, administrator akceptuje lub odrzuca zgłoszenie Rejestracji Użytkownika.
2.        W przypadku, gdy Administrator stwierdzi podanie przez Użytkownika lub Pracodawcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, ma on prawo:
1. nakazać Użytkownikowi lub Pracodawcy natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości;
2. zablokować Konto Użytkownika lub Pracodawcy do momentu usunięcia nieprawidłowości;
3. skasować Konto Użytkownika lub Pracodawcy.
3.        W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości wprowadzonych przez Użytkownika lub Pracodawcę danych, Administrator ma prawo zażądać przedstawienia stosownych dokumentów, w celu potwierdzenia tych danych.
4.        W przypadku, gdy Użytkownik lub Pracodawca wykorzystał dane osoby trzeciej, bez jej zgody, osoba ta może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia Konta zawierającego jej dane, pod warunkiem, że wykaże, że Konto to zostało utworzone przez osobę nieuprawnioną.
 
§6.
1.        Użytkownik lub Pracodawca może posiadać tylko jedno Konto.
2.        Użytkownik lub Pracodawca nie może udostępniać Konta innym Użytkownikom lub Pracodawcom oraz korzystać z Kont innych Użytkowników lub Pracodawców.
3.        Użytkownik lub Pracodawca ma prawo rozwiązać Umowę poprzez wysłanie do Administratora zgłoszenia żądania usunięcia Konta. Procedura usunięcia Konta następuje do 72 godzin od momentu zgłoszenia.
 
III Umowa
 
§7.
1.       Od momentu utworzenia Konta Użytkownika lub Pracodawcy pomiędzy Użytkownikiem lub Pracodawcą a Właścicielem Serwisu zawarta zostaje Umowa. Wówczas Użytkownik lub Pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu, natomiast Właściciel Serwisu do świadczenia usług w ramach Serwisu.
2.        Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom lub Pracodawcom po uprzednim zalogowaniu się na Konto.
3.        Każdy Użytkownik i Pracodawca może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym. Wyjątek stanowi Umowa obejmująca usługi świadczone Pracodawcom odpłatnie.
4.        Umowa zostaje rozwiązana poprzez skasowanie Konta Użytkownika lub Pracodawcy.
 
§8.
1.        Większość usług świadczonych przez Właściciela Serwisu jest bezpłatna.
2.        Opłaty są pobierane jedynie za niektóre usługi świadczone Pracodawcom.
3.        Właściciel może wprowadzić odpłatność wybranych usług nieodpłatnych i ma wówczas obowiązek niezwłocznie poinformować Pracodawcę o tym fakcie najpóźniej do 14 dni przed wprowadzeniem opłaty za daną usługę.
4.        Pracodawca ma prawo w terminie określonym w ust. 3 nie wyrazić zgody na dalsze odpłatne korzystanie z usługi. Wówczas zostanie ona wyłączona z zakresu usług świadczonych Pracodawcy.
5.        Nowo wprowadzona do Serwisu odpłatna usługa, może wejść w zakres Umowy tylko wówczas, gdy Pracodawca wyrazi zgodę na korzystanie z niej odpłatnie.
6.        Właściciel Serwisu ma prawo wprowadzić nowe nieodpłatne usługi bez konieczności wyrażania zgody przez Użytkownika lub Pracodawcę.
7.        Właściciel Serwisu ma obowiązek poinformować Pracodawcę o wprowadzeniu opłat za dane usługi za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail wskazany przez Pracodawcę podczas Rejestracji.
8.        Aby korzystać z usług odpłatnych, Pracodawca musi zaakceptować warunki płatności, przedstawione w chwili aktywacji usługi.
9.        Płatności za świadczone odpłatnie usługi dokonywane będą za pomocą przelewu na rachunek bankowy Właściciela Serwisu, podany w zakładce Kontakt na stronie Serwisu Kariera, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Właściciela Serwisu.
 
§9.
1.        Umowa obejmująca odpłatne usługi może zostać rozwiązana w czasie, w którym te usługi są świadczone z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2.        Umowa obejmująca usługi świadczone odpłatnie na okres jednego miesiąca bądź krótszy nie może zostać rozwiązana w tym okresie.
3.        Po zakończeniu okresu, w którym były świadczone usługi w sposób odpłatny, Umowa automatycznie wygasa.
4.        W sytuacji rażącego naruszenia Regulaminu lub prawa przez Użytkownika lub Pracodawcę w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez konieczności stosowania się do ust. 2 niniejszego paragrafu. Wówczas rozliczenie Stron dokonywane jest na podstawie zasad zawartych w kodeksie cywilnym.
5.        Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług oraz sposobu funkcjonowania Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Serwisem.
 
IV Dane osobowe i prawa autorskie
 
§10.
1.       Dane Użytkowników, udostępnione w Serwisie w procesie tworzenia CV, będą widoczne tylko dla Pracodawców, natomiast dane Pracodawców, udostępnione w ofertach pracy, praktyk i staży, będą widoczne tylko dla Użytkowników, za wyjątkiem danych o nazwie firmy, które będą widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis.
2.       Dokonując Rejestracji Użytkownik lub Pracodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Serwisu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu, jak również przez prawnego następcę Właściciela Serwisu.
3.        Administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika lub Pracodawcę jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk.
4.        Podmiotem przetwarzającym dane osobowe udostępnione przez Użytkowników lub Pracodawców na potrzeby funkcjonowania Serwisu jest Akademickie Centrum Karier z siedzibą w Gdańsku, przy al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk.
5.        W trakcie Rejestracji Użytkownik lub Pracodawca wyraża również zgodę na otrzymywanie od Serwisu, na podany przez Użytkownika lub Pracodawcę podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomości systemowych oraz informacji z zakresu, który obejmują usługi świadczone Użytkownikowi.
6.        Administrator danych osobowych gwarantuje całkowitą ochronę adresu e-mail Użytkownika lub Pracodawcy oraz zapewnia, że adresy te nie będą wykorzystywane w celu przesyłania na nie wiadomości innych niż te, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7.        Administrator zapewnia również, że adres e-mail Użytkownika lub Pracodawcy nie będzie udostępniany innym podmiotom.
8.        Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania podmiotom, innym niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych Użytkownika lub Pracodawcy oraz niepublikowania tych danych na innych stronach lub portalach internetowych z wyjątkiem Serwisu.
9.        Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika lub Pracodawcy w celu usunięcia problemu zakłócającego funkcjonowanie Konta lub Serwisu.
 
§11.
1.        Użytkownik lub Pracodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, zmiany oraz uzupełniania tych danych. Użytkownik lub Pracodawca ma również prawo zażądać zaprzestania przetwarzania tych danych.
2.        Użytkownik lub Pracodawca, zamieszczając w Serwisie dane osobowe, zdjęcia, materiały oraz wypowiedzi, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora na potrzeby kampanii rekrutacyjnych prowadzonych w Serwisie.
 
V Zasady korzystania z Serwisu
 
§12.
1.        Użytkownik lub Pracodawca ma obowiązek korzystania z Serwisu według zasad Regulaminu.
2.        Za działania dokonywane przy korzystaniu z Serwisu, naruszające Regulamin, uznaje się:
1. czynności sprzeczne z polskim prawem;
2. czynności sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
3. czynności moralnie naganne;
4. naruszanie dobra osób trzecich,
5. rozpowszechnianie nieprawdziwych danych osobowych;
6. rozpowszechnianie informacji wprowadzających innych
Użytkowników w błąd, w szczególności przyjmowania obcej tożsamości;
7. rozsyłanie wiadomości, służących własnym celom marketingowym bądź handlowym;
8. naruszanie zasad netykiety;
9. rozpowszechnianie treści mających negatywny wpływ na wizerunek Serwisu;
10. rozpowszechnianie treści mających negatywny wpływ na
 wizerunek GUMed; Pracodawców lub Użytkowników.
3.        W sytuacji naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Pracodawcę, Administrator ma prawo:
1. wysłać Użytkownikowi lub Pracodawcy, który dopuścił się
naruszenia, wiadomości e-mail z upomnieniem;
2. ograniczyć dostęp do niektórych usług;
3. usunąć dane wprowadzone przez Użytkownika lub
Pracodawcę, niezgodne z Regulaminem;
4. zmodyfikować, zablokować lub usunąć Konta Użytkownika lub Pracodawcy.
4.       Za rażące naruszenie uznaje się każde działanie sprzeczne z Regulaminem, którego Użytkownik lub Pracodawca nie zaniechał, mimo zastosowanych przez Administratora środków ujętych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 
§13.
Niedopuszczalne jest zachowanie prowadzące do uszkodzenia, utrudnienia, destabilizacji lub zakłócenia funkcjonowania Serwisu. Takie działanie ze strony Użytkownika lub Pracodawcy może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. W sytuacji, gdy Administrator stwierdzi, że Użytkownik lub Pracodawca dopuścił się takiego działania, Administrator ma prawo do niezwłocznego usunięcia Konta tego Użytkownika lub Pracodawcy.
 
§14.
1.        Użytkownik lub Pracodawca ma obowiązek respektowania autorskich praw majątkowych do wynalazków, patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych i przemysłowych pozostałych Użytkowników bądź Pracodawców.
2.        Użytkownik lub Pracodawca ma obowiązek zaniechania jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników lub Pracodawców. Dotyczy to między innymi gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach lub Pracodawcach bez ich zgody.
3.        Użytkownika lub Pracodawcę nie obowiązuje ust. 2 niniejszego paragrafu pod warunkiem, że działania, o których wyżej mowa, są dozwolone przez przepisy Regulaminu.
 
§15.
1.       Zabrania się umieszczania w Serwisie oraz rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1. oprogramowania bez zgody właścicieli praw autorskich do tego oprogramowania;
2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego kopiowania, niszczenia, usuwania, modyfikowania, uszkadzania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Serwisie;
3. oprogramowania powodującego zakłócenie pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
4. haseł, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nielegalny dostęp do informacji, znajdujących się w systemie komputerowym lub sieci informatycznej Serwisu.
2.       Wszystkie działania wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu są uznane za rażące łamanie zasad Regulaminu.
 
§16.
1.        Niedozwolone jest używanie Serwisu do własnych celów, niezwiązanych z korzystaniem z Serwisu zgodnie z Regulaminem, w szczególności do rozsyłania reklam towarów, usług, serwisów internetowych.
2.        Zabrania się używania Serwisu do rozsyłania innych treści uznawanych za spam.
3.        Rozsyłanie treści, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, w sposób szczególnie uciążliwy będzie skutkować usunięciem Konta Użytkownika lub Pracodawcy.
 
§17.
1.      Zabrania się zamieszczania w Serwisie:
1. treści obraźliwych, nieetycznych, propagujących przemoc, moralnie nagannych lub naruszających wszelkie powszechnie uznane dobre obyczaje;
2. wypowiedzi sprzecznych z prawem, odwołujących się do nienawiści na jakimkolwiek tle.
3. Użytkownik lub Pracodawca zobowiązany jest do zachowania podstawowych zasad kultury w wypowiedziach na forum publicznym.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników lub Pracodawców.
 
§18.
1.       Użytkownik może zamieszczać w Serwisie jedynie zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 150 x 200, zaś Pracodawca może zamieszczać logotyp firmy, którą reprezentuje.
2.        Użytkownik, zamieszczając zdjęcie w Serwisie oświadcza, że posiada uprawnienia, które pozwalają mu na opublikowanie zdjęcia w Serwisie oraz nie narusza tym samym praw i dóbr osobistych osób trzecich.
3.        Pracodawca, zamieszczając logotyp w Serwisie oświadcza, że posiada uprawnienia, które pozwalają mu na opublikowanie logotypu w Serwisie oraz nie narusza tym samym praw i dóbr osobistych osób trzecich.
4.        Administrator ma prawo do zmniejszenia lub odrzucenia zdjęć Użytkownika lub logotypów zamieszczonych przez Pracodawcę bez konieczności podania przyczyny lub informowania o tym Użytkownika lub Pracodawcy.
5.        Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie zamieszczonych w Serwisie zdjęć Użytkowników lub logotypów zamieszczonych przez Pracodawców przez osoby trzecie.
 
§19.
1.       Użytkownik lub Pracodawca ma obowiązek wprowadzania do Serwisu prawdziwych i aktualnych danych, w tym adresu zamieszkania i adresu e-mail.
2.        Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1.
 
§20.
1.        Pracodawca ma obowiązek uiszczania płatności za usługi płatne, z których korzysta, w ustalonym terminie.
2.        W sytuacji nieuiszczenia przez Pracodawcę opłaty za usługę płatną, Administrator wysyła Pracodawcy upomnienie z wezwaniem do zapłaty, jeżeli zwłoka w płatności trwa dłużej niż 14 dni.
3.        Opóźnienie w płatności, trwające dłużej niż 1 miesiąc, jest rażącym naruszeniem Regulaminu.
4.        Sytuacja, o której mowa w ust 3 niniejszego paragrafu, nie stanowi rażącego naruszenia Regulaminu, jeżeli jest ona wynikiem zdarzeń, za które Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 
§21.
1.       Każdy Użytkownik lub Pracodawca ma obowiązek zgłaszania naruszenia Regulaminu Administratorowi.
2.        W celu zgłoszenia naruszenia regulaminu Użytkownik lub Pracodawca powinien wysłać zgłoszenie na adres e-mail Administratora. Wówczas Administrator rozpatrzy je w ciągu 7 dni.
 
IV Odpowiedzialność
 
§22.
1.        Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników lub Pracodawców.
2.        Użytkownik lub Pracodawca publikujący treści naruszające prawo lub dobra osób trzecich, w szczególności podając nieprawdziwe dane, ujawniając jakąkolwiek poufną informację, może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność cywilną lub karną.
3.        Użytkownik lub Pracodawca wyłącznie na własną odpowiedzialność korzysta z treści lub materiałów zamieszczonych w Serwisie.
4.        Wypowiedzi i poglądy wyrażane przez Użytkowników lub Pracodawców, zamieszczane przez nich w Serwisie, nie powinny być w żadnym wypadku przypisywane Właścicielowi Serwisu bądź Administratorowi.
5.        Właściciel Serwisu zastrzega, że produkty i usługi świadczone przez Serwis nie są objęte gwarancją, co do ich wartości, kompletności oraz użyteczności.
6.        Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych usług, za jakość usług bezpłatnych oraz za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników lub Pracodawców zobowiązań.
7.        Odpowiedzialność Właściciela Serwisu, co do usług świadczonych odpłatnie określają przepisy szczególne o świadczeniach odpłatnych kodeksu cywilnego.
 
§23.
1.        Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań na rzecz prawidłowego działania Serwisu.
2.        Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii, błędów oraz problemów lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu. Wyjątkiem w takiej sytuacji jest planowana przerwa w funkcjonowaniu Serwisu, o której odpowiednio wcześniej Użytkownicy oraz Pracodawcy zostaną poinformowani.
3.        W sytuacji otrzymania przez Właściciela Serwisu zawiadomienia z urzędu bądź innej instytucji o nielegalnym charakterze danych zawartych w Serwisie, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub Pracodawcy za szkodę powstałą przez uniemożliwienie mu dostępu do tych danych.
4.        Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materialne i niematerialne szkody, wywołane podczas użytkowania Serwisu oraz za nieuprawnione zdobycie danych osobowych Użytkowników lub Pracodawców przez osoby trzecie przez zabroniony dostęp do bazy danych lub działalność hakerów.
5.        W sytuacji nastąpienia zdarzeń losowych, takich jak: wojna, zamieszki, awaria teleinformatyczna na szeroką skalę, których Właściciel Serwisu nie mógł przewidzieć, a które utrudniają wywiązanie się z warunków Umowy lub uniemożliwiają funkcjonowanie Serwisu, obowiązywanie Umowy ulega zawieszeniu do czasu ustania skutków tych zdarzeń losowych.
6.        Jeżeli po ustaniu zdarzeń losowych, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, niemożliwe jest dalsze wykonanie Umowy oraz funkcjonowanie Serwisu, w takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu.
7.        Właściciel Serwisu nie ponosi prawnej odpowiedzialności za treść publikowanych przez Użytkowników i Pracodawców ogłoszeń oraz ofert pracy, a także nie odpowiada za ewentualne konsekwencje zawartych na tej podstawie stosunków pracy.
 
§24.
1.       Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie należytego działania Serwisu o każdej porze oraz zapewnienia właściwej ochrony danych Użytkowników lub Pracodawców.
2.        Administrator ma obowiązek podjąć wszelkie starania mające na celu usunięcie treści niezgodnych z Regulaminem oraz prawem, najszybciej jak to tylko możliwe.
 
VII Reklamacje
 
§25.
1.        Użytkownik lub Pracodawca ma prawo dokonać reklamacji świadczonych usług, wysyłając na adres e-mail Administratora zgłoszenie reklamacyjne.
2.        Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Użytkownika lub Pracodawcy.
3.        Administrator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji, które wynikają z nieznajomości Regulaminu bądź przepisów prawa.
4.        Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 
VIII Postanowienia końcowe
 
§26.
1.     Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie, o czym ma obowiązek niezwłocznie poinformować Użytkownika lub Pracodawcę.
2.      Wszelkie informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi lub Pracodawcy za pomocą komunikatu systemowego, wysłanego na adres e-mail Użytkownika lub Pracodawcy bądź poprzez wyświetlenie komunikatu z listą najważniejszych zmian Regulaminu na Koncie Użytkownika lub Pracodawcy przy pierwszym jego logowaniu w Serwisie następującym po zmianie Regulaminu.
3.      Użytkownik lub Pracodawca ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia, określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, z przyczyn niezależnych od Serwisu.
4.      Użytkownik lub Pracodawca może nie wyrazić zgody na akceptację zmian wprowadzonych do Regulaminu. Powinien wówczas poinformować o tym fakcie Właściciela Serwisu za pomocą poczty elektronicznej. Skutkiem przesłania takiej informacji będzie natychmiastowe zaprzestanie świadczenia na rzecz użytkownika lub pracodawcy usług, których dotyczą zmiany regulaminu.
5.     W przypadku braku akceptacji zmian kluczowych postanowień regulaminu, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6.     Wyjątek od sytuacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, stanowią zmiany Regulaminu dotyczące usług świadczonych odpłatnie. Wówczas Administrator ustala termin do 14 dni, w trakcie którego Użytkownik lub Pracodawca może rozwiązać Umowę z upływem ostatniego dnia terminu, w jakim świadczona jest usługa płatna.
 
§27.
1.        W sytuacjach nieokreślonych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego lub karnego.
2.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2011 r.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez
Kanclerza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr. inż. Marka Langowskiego

Uaktualnienie informacji nt. ochrona danych osobowych (w związku z RODO): 
  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: Administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego Akademickiego Centrum Karier (Biura Karier) jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A w Gdańsku, kod pocztowy 80-210 Gdańsk.
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan mgr Piotr Małecki, nr tel. (58) 349 1027, adres e-mail: piotr.malecki(at)gumed.edu.pl
  • Państwa dane osobowe przekazywane są dobrowolnie i przetwarzane są w celu udostępnienia Państwu funkcjonalności serwisu, a w przypadku firm – pracodawców w celu udostępnienia samodzielnego zamieszczania ofert pracy w serwisie internetowym ACK (Biura Karier) GUMed, (art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
  • Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  • Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu usunięcia ich przez Państwa w ramach oferowanej funkcjonalności serwisu lub do momentu zaprzestania jej udostępniania przez GUMed.
  • W przypadku osób korzystających z usług serwisu internetowego ACK (Biura Karier) logujących się loginem i hasłem do systemów informatycznych GUMed, informujemy iż wnioskując o utworzenie adresu mailowego na serwerach GUMed udzieliliście Państwo GUMed zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.